نرم افزار درمانگاهی و مدیریت مطب بوستان، پذیرش

قلب یک سیستم درمانگاهی و مدیریت مطب، قسمت پذیرش آن می باشد، هرچه این قسمت از انعطاف و سرعت بیشتری برخودار باشد کاربران اصلی نرم افزار پذیرش درمانگاهی و مدیریت مطب آسوده خاطر و سریعتر با نرم افزار کار می کنند

نرم افزار مدیریت درمانگاهی و پذیرش بوستان نیز دارای قابلیت های بسیاری می باشد که آن را از سایر نرم افزار ها متمایز می کند. برای مثال می توانید تنها بازدن حداقل سه بار اینتر پذیرش بیمار را انجام دهید.