نرم افزار پذیرش درمانگاهی تعریف سازمان های بیمه گر

قابلیت تعریف سازمان های بیمه گر

برای تعریف سازمان های بیمه گر کافی است از منوی تعاریف گزینه تعریف سازمان را انتخاب کنید.

شکل زیر منوی تعریف سازمان در نرم افزار پذیرش درمانگاهی بوستان را نمایش می دهد:

پس از آن فرم مربوط به تعریف سازمان که در شکل زیر نمایش داده شده است نمایش داده می شود:

برای تعریف سازمان کافی است شناسه ی آن و عنوان آن را درج نمایید، سپس نام فایل بیمه را انتخاب کنید. در نهایت گروه سازمان را انتخاب کنید.

در صورتی که سازمان بیمه گر جزو یکی از سه سازمان بیمه گزار پایه باشد، گروه آن را انتخاب کنید.

تیک های مربوط به تنظیمات آن را درج نمایید.

تیک اجباری بودن کد ملی در پذیرش، برای پذیرش های آزاد می توانید این تیک را نزنید و در نتیجه وقتی که نوع بیمه هنگام پذیرش آزاد انتخاب شده است نرم افزار در صورتی که کد ملی درج نشده باشد به شما اخطار نمی دهد

تیک اجباری بودن نام و نام خانوادگی در پذیرش برای تمامی سازمان ها الزامی است

تیک اجباری بودن شماره دفترچه در پذیرش برای بیمه تامین اجتماعی و مسلح الزامی است

تیک اجباری بودن شماره صفحه در پذیرش برای اکثر بیمه ها الزامی است.

کد ملی و شماره دفترچه یکسان شود با این کار کد ملی در شماره دفترجه به صورت اتوماتیک قرارد می گیرد

طول شماره دفترچه را برای تامین اجتماعی 16 وارد نمایید

در نهایت دکمه ی ثبت را کلیک کنید تا سازمان جدیدی درج شود.


هنگامی که سازمان جدیدی را در نرم افزار پذیرش درمانگاهی بوستان درج می کنیم، به ازای تمام خدماتی که قبلا در نرم افزار تعریف شده است قیمت گذاری به صورت آزاد محاسبه می شود. در صورتی که بخواهیم قیمت گذاری سازمان را برای سرویس های تعریف شده تغییر دهیم می بایست به منوی تعریف قیمت گذاری خدمات به ازای سازمان ها برویم که در مطلب    به صورت کامل توضیح داده شده است.

در آنجا می توانید قیمت گذاری را به ازای سازمان ها تغییر دهید و نوع سرویس را به ازای سازمان انتخابی آزاد یا بیمه ای انتخاب کنید.