تعاریف اولیه در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان

منوی تعاریف شامل تعریف مکان،درمانگر،سازمان های بیمه گر،بیمه های تکمیلی،پزشک،منبع ارجاع،بیماری ها و اختلال ها،بیماری های خاص،گروه خدمات و خدمات و قیمت گذاری خدمات بر اساس بیمه پایه و تکمیلی میباشد.

تعریف مکان در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان:

در ای قسمت شما میتوانید فضای درمانی خود را تقسیم بندی نمایید مثلا به صورت اتاق یا تخت و ظرفیت هر مکان را مشخص نمایید. در یان صورت در نوبت دهی شما میتوانید مشخص کنید که هر نولت در هر ساعتی در کدام مکان است و از تداخل و اشتباه نوبت دهی در یک ساعت و در یک مکان و یا نوبت دهی بیش از ظرفیت مکان  جلوگیری کنید.

تعریف درمانگر در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان:

در این قسمت شما میتوانید اطلاعت درمانگر های مرکز درمانی خود چون نام و نام خانوادگی و تخصص و کد نظام پزشکی  وی را وارد نمایید همچنین میتوانید مشخص کنید که درمانگر به صورت در صدی کار میکند یا نه و اگر درصدی کار میکند درصد آن را مشخص نمایید.

تعریف سازمان های بیمه گر و بیمه های تکمیلی در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان:

میتوانید مشخص کنید که با کدامیک از سازمان های بیمه گر  یا بیمه های تکمیلی کار میکنید.

تعریف پزشک در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان:

در صورتی که بیماری که به شما مراجعه میکند حتما پزشک درمانی خاصی برای او کاردرمانی یا گفتاردرمانی و یا فیزیوتراپی تجویز نموده است در صورتی که برای شما مهم است که بیماران شما قبلا بیمار کدام پزشک بوده اند میتوانید در این قسمت اطلاعات پزشکان را وارد نمایید و در فرم پذیرش مشخص کنید که پزشک بیمار چه کسی است.

تعریف اختلال در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان:

شما میتواینید بیماری هایی که افراد به خاطر آن به مرکز شما مراجعه میکنند را تعریف کنید،در این صورت در فرم پذیرش مشخص می کنید که هر بیمار به چه علتی مراجعه می کند.

تعریف بیمار های خاص در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان:

در این فرم میتوانید بیماری های خاصی که برای شما مهم است و اگر بیمار به آنها مبتلا است در روند درملنی شما موثر است یا در طول حضور در مرکز شما نیاز به مراقبت ویژه دارد  را تعریف کنید و در فرم تشگیل پرونده بیمار آنها را مشخص کنید در این صورت در فرم پذیرش نام شخص در کادری قرمز رنگ است و عنوان بیماری خاص فرد در جلوی آن نوشته شده است که به شما این هشدار را میدهد.

تعریف خدمات در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان:

در این قسمت شما می توانید لیست تمام خدماتی که به مشتری ارایه میکند را تعریف و گروه بندی نمایید. همچنین نرخ هر سرویس را باید مشخص کرد تا در فرم ثبت جلسه با انتخاب سرویس مبلغ آن برای بیمار و سهم درمانگر محاسبه گردد.

قیمت گذاری ها در نرم افزار مدیریت مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان:

شما در این فرم مشخص میکنید که قیمت هر سرویس طبق نصوبات چقدر است و چه مبلغی از آن را هر کدام از بیمه های پایه و تکمیلی تقبل می کنند.